Usługi

Kancelaria świadczy pomoc prawną na terytorium całego kraju dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucjonalnych obejmującą m.in. doradztwo prawne, sporządzanie umów, pism procesowych, opinii prawnych, reprezentowanie w sprawach sądowych, w urzędach, udział w negocjacjach, mediacjach w zakresie:

 • Prawa karnego, karnego skarbowego, wykroczeń – aktywny, a w rozwinięciu (reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym, obrona w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, udział w czynnościach procesowych takich jak przesłuchania czy oględziny, pisanie prywatnych aktów oskarżenia).

 • Prawa cywilnego – (reprezentowanie stron w toku całego postępowania jak i na poszczególnych etapach, sporządzanie i wnoszenie pozwów, apelacji, sprawy odszkodowawcze, o naruszenie dóbr osobistych, o naruszenie własności, posiadania, windykacja, podział majątku, zniesienie współwłasności, postępowanie w EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie egzekucyjne).

 • Prawa gospodarczego – (reprezentowanie stron w toku całego postępowania jak i na poszczególnych etapach, sporządzanie i wnoszenie pozwów, apelacji, sprawy odszkodowawcze, o naruszenie dóbr osobistych, o naruszenie własności, posiadania, windykacja, postępowanie w EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie egzekucyjne).

 • Prawa Zamówień Publicznych.

 • Prawa rodzinnego i opiekuńczego – (rozwody, alimentacja, podział majątku, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi).

 • Prawa handlowego – (prawo spółek, sprawy rejestrowe, przekształcenia spółek, skargi na uchwały wspólników).

 • Prawa pracy – (umowy o pracę, sprawy o wynagrodzenie za pracę, o uznanie stosunku pracy, prawa pracownicze, rozwiązywanie stosunków pracy).

 • Prawa ubezpieczeń społecznych – (emerytury, renty).

 • Prawa administracyjnego – (reprezentowanie stron przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed sądami administracyjnymi, pisanie odwołań i skarg).

 • Ksiąg wieczystych – (sprawy o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem pranym, wpisy, wykreślenia, zmiany).

 • Prawa umów – (sporządzanie projektów umów, ich wdrażanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją, reprezentowanie przy zawieraniu umów).

 • Prawa upadłościowego i naprawczego.

 • Prawa podatkowego.

Przy realizacji w/w usług Kancelaria współpracuje z adw. Januszem Poniewierskim, oraz doradcą podatkowym Marcinem Soją.